Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Sociálna prevencia

„Stať sa dobrým človekom je umenie..." Seneca

 

Naším cieľom je venovať pozornosť sociálno-patologickým javom v spoločnosti a prevencii vzniku rôznych závislostí u detí, mládeže aj dospelých využívajúc aktivizačné metódy kultúrno-výchovnej práce.

Hlavné činnosti

  • osvetová činnosť pre širokú verejnosť - komunikačné kampane pri príležitostí významných dní týkajúcich sa sociálno-patologických javov
  • vzdelávacie aktivity pre žiakov, koordinátorov prevencie v regióne, ale aj širokú verejnosť – seminár, prednáška, webinár, putovná výstava, tvorivá dielňa, sociálno-psychologický výcvik
  • získavanie aktuálnych informácií a budovanie databanky informácií a literatúry zameranej na cieľ činnosti
  • spolupráca so štátnymi aj mimovládnymi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti prevencie sociálno-patologických javov v našom regióne