Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Povinné informácie - zásady ich poskytovania

Povinné informácie

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) vyplýva podľa § 2, odst. 2 Regionálnemu kultúrnemu centru v Prievidzi povinnosť sprístupňovať informácie v zmysle tohto zákona.

Povinná osoba: REGIONÁLNE KULTÚRNE CENTRUM V PRIEVIDZI
Dôvod zverejnenia: § 5 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.

Obsah:

A) Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi (ďalej len "RKC v Prievidzi") je príspevkovou organizáciou. Bola zriadená vydaním Zriaďovacej listiny č. TSK/2007/03327-8. Zriaďovaciu listinu Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi vydal jej zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne dňa 29. júna 2007 uznesením č. 281/2007 s účinnosťou od 1. júla 2007.
RKC v Prievidzi zabezpečuje odborno-poradenskú pomoc organizátorom kultúrnych aktivít, obecným úradom a kultúrnym zariadeniam samospráv. V oblasti verejnej správy nemá žiadne právomoci a kompetencie.

Zriaďovacia listina Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi

Organizačná štruktúra Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi

B) Miesto čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Informácie možno získavať v sídle organizácie na Záhradníckej ul. 19 v Prievidzi. Každý môže získať informáciu na základe žiadosti podanej v súlade so zákonom, a to:

 1. písomne na adrese:
  Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza
 2. elektronickou formou na adrese: info@rkcpd.sk

Žiadosť musí obsahovať:

 • Identifikáciu povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená
 • Identifikáciu žiadateľa - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo
 • Predmet žiadosti - ktorých informácií sa žiadosť týka, resp. aké informácie žiadateľ požaduje zverejniť
 • Určenie spôsobu sprístupnenia informácií - akým spôsobom majú byť informácie sprístupnené (e-mail, list...)
 • Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

C) Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

RKC v Prievidzi dodržiava pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.

Lehota vybavenia:

 • povinná osoba musí žiadosť vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. (v taxatívne vymedzených prípadoch môže byť výnimočne lehota predĺžená najviac o ďalších 8 pracovných dní, resp. 15 pracovných dní - žiadateľ je písomne oboznámený o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov).

Situácie, ktoré môžu nastať po podaní žiadosti:

 • Žiadosť obsahuje minimálne všetky zákonom predpísané náležitosti a informácie, ktoré žiadateľ žiada sú zverejnené.
  Najneskôr do 5 dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi, kde má prístup ku zverejneným informáciám. V prípade, ak aj napriek tomu žiadateľ trvá na sprístupnení týchto informácií, začína plynúť lehota na sprístupnenie informácií dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.
 • Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, ale povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii, ale má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať.
  Povinná osoba postúpi predmetnú žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii a bezodkladne oznámi žiadateľovi postúpenie žiadosti, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.
 • Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, ale povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať.
  Povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, najneskôr do 8 pracovných dní, resp. do 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, žiadosť odmietne rozhodnutím z toho dôvodu, že požadovanú informáciu nemá k dispozícii a ani nemá vedomosť o tom, kto je príslušná povinná osoba.
 • Žiadosť neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti.
  Povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ nedoplní v lehote žiadosť a pre tento nedostatok nie je možné informácie sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.
 • Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti.
  Povinná osoba sprístupní požadované informácie najneskôr do 8 pracovných dní, resp. do 15 pracovných dní

  Opravné prostriedky

 • Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.
 • O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla, alebo mala rozhodnúť.
 • Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.
 • Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní.

Z odvolania musí byť zrejmé:

 • kto ho podáva
 • voči ktorému rozhodnutiu smeruje
 • zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva
 • návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť

D) Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

RKC v Prievidzi ako príspevková organizácia koná v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi činnosť takejto organizácie, medzi ktoré patria najmä:

 1. Ústava Slovenskej republiky
 2. zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov
 3. zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
 4. zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
 5. zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 6. zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
 7. ostatné zákony a vyhlášky dotýkajúce sa činnosti príspevkových organizácií 

Slobodný prístup k informáciám

 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, úplné znenie zákona nájdete na stránke http://jaspi.justice.gov.sk  (v položke predpisy, vo formulári zadať číslo predpisu 211/2000)

E) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá sa správne úkony    
     a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

RKC v Prievidzi poskytne informácie v zásade zadarmo. Správne poplatky RKC v Prievidzi nevyberá. Za spracovanie a poskytnutie informácií na niektorom z nosičov sú nasledovné poplatky:

 • za každú stranu A4                0,10 €
 • za každú stranu A3                0,17 €
 • za každý CD-ROM                      1 €

Poplatky sú príjmom rozpočtu VÚC a sú splatné:

 • v hotovosti v pokladni RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza
 • bezhotovostným prevodom na účet RKC v Prievidzi