Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Hviezdoslavov Kubín

Celoštátna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov, divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Od vzniku tohto festivalu v roku 1954 sa z mnohých súťažiacich stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.

RKC v Prievidzi každoročne organizuje regionálne kolo tejto súťaže v IV. a V. kategóriiv kategórii divadiel  poézie a detských recitačných kolektívov.

  • IV. kategória - mládež stredných škôl a učilíšť, 5. - 8. r. ročníka osemročných gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane
  • umelecký prednes dospelých: V. kategória – vysokoškolská mládež bez ohľadu na vek a občania od 20 rokov veku

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov regionálnej súťaže Hviezdoslavov Kubín