Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Umelecký prednes

Umelecký prednes je špecifický druh umenia, ktorý je viazaný na ústny prejav.

Recitátor odovzdáva publiku svoje interpretačné posolstvo vychádzajúce z umeleckého textu, ktorý odovzdáva poslucháčovi. V súťažnej podobe je obvykle časovo ohraničený (zväčša 5 – 15 minút).

RKC v Prievidzi sa každoročne podieľa na realizácii recitačných súťaží, ktorých cieľom je vytvorenie prezentačnej, vzdelávacej a motivačnej platformy pre zanietených recitátorov, pedagógov, režisérov umeleckého prednesu, organizátorov a ďalších záujemcov o umelecký prednes.

 

Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

Slovenský festival poézie