Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Mjartanovo Sebedražie

Slovensko je síce geograficky malou krajinou, ale veľkou v srdciach ľudí, ktorí si dokážu uvedomiť akým historickým dedičstvom disponuje. Práve takýmto nadšencom, ktorí sa snažia mapovať, uchovávať a rozvíjať veľké kultúrne bohatstvo nášho malého Slovenska, je venovaná celoslovenská súťaž v etnologickom výskume Mjartanovo Sebedražie.

Jej cieľom je podporiť etnologický výskum v oblasti duchovnej či materiálnej kultúry, ktorý jeho nositelia uskutočňujú na profesionálnej i amatérskej báze. Mjartanovo Sebedražie je jednou z foriem ktorou je možné výsledky ich práce a niekoľkoročné bádanie spopularizovať a vyzdvihnúť. 

Súťaž je pomenovaná po Dr. Jánovi Mjartanovi, významnom slovenskom etnológovi, rodákovi zo Sebedražia. Koná sa každý tretí rok.

Kto bol Dr. Ján Mjartan? Zapísal sa ako

 • zakladateľ modernej etnológie na Slovensku
 • nestor slovenskej národopisnej vedy
 • prvý Slovák - profesionálny etnograf na Slovensku
 • zakladateľ a prvý šéfredaktor časopisu Slovenský národopis
 • prvá uverejnená práca – monografia Sebedražie v r. 1924
 • v odbore etnológia bol činný 65 rokov

Na základe individuálnych a kolektívnych výskumov v teréne Dr. Mjartan objasňoval pôvod, vývin a zmeny ľudovej kultúry Slovenska. Venoval sa témam ako rybárstvo, rodinné zvykoslovie, zaniknuté remeslá a ľudové staviteľstvo.


 

Organizátormi sú Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie – Filozofická fakulta UKF v Nitre, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a obec Sebedražie. Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

 • Cieľom súťaže je podporiť bádanie etnokultúrnych procesov, premietnutých v tradičnej kultúre i v súčasnom spôsobe života, zaznamenať hmotné a nehmotné javy, ktoré sú typické pre lokalitu – región – kraj, popularizovať etnológiu medzi širokou verejnosťou.
 • Etnologické bádanie môže byť vo všetkých regiónoch Slovenska (rodina, obec / mesto), nielen na hornej Nitre.
 • Do súťaže sa môžu zapojiť záujemcovia z radov profesionálov alebo amatérski výskumníci, zoskupenie jednotlivcov s prácou v oblasti etnologického výskumu, realizovaného pre potreby študijného materiálu, folklórnej skupiny, kronikárstva, zberateľstva alebo prípravy populárno-náučného alebo monografického materiálu.

Organizátori súťaže udeľujú nasledovné ocenenia:

 • Cena Jána Mjartana 
 • Cena starostu obce Sebedražie 
 • Cena riaditeľky RKC v Prievidzi

Mjartanovo Sebedražie 2021: Podmienky súťaže


 

Archív obsahuje prierez ročníkov Mjartanovo Sebedražie