Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Hudba, spev a tanec

Záujmová umelecká činnosť

Predstavuje umelecké aktivity, ktoré ich nositelia vykonávajú neprofesionálne - vo svojom voľnom čase. Jej ovplyvňovanie v rámci regiónu je ťažiskom činnosti Regionálneho kultúrneho centra.

Pre jednotlivcov a kolektívy činné v tejto oblasti pripravujeme prehliadky – počnúc regionálnymi a končiac medzinárodnými.

  • vytvárame aktuálne databázy o repertoári,
  • realizujeme bohatú školiteľskú činnosť,
  • v oblasti regiónu sprostredkovávame množstvo vystúpení

V Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi pracuje samostatné oddelenie, ktoré sa venuje ZUČ a kultúrno-spoločenskej činnosti. 

 

„Tóny v rytme života"

Hudba a tanec sú druhmi umenia, ktorými človek bez použitia slov vypovedá sám o sebe. Ľudstvo po celé stáročia využíva hudbu, spev a tanec ako originálny spôsob sebavyjadrenia i vzájomnej komunikácie. Pre niekoho sú tieto druhy umenia vítaným spoločníkom voľných chvíľ, pre iných sú priam zmyslom života.

Pokračujeme v tradícií podujatí, ktoré už majú za sebou desiatky úspešných ročníkov ale stále nachádzajú nových účinkujúcich i divákov.

 

Najvýznamnejšie podujatia RKC v oblasti hudby, spevu:

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je organizátorom viacerých súťaží a prehliadok, ktoré sú súčasťou celoštátneho postupového systému. Jeho  vyhlasovateľom a odborným  garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave na základe poverenia Ministerstva kultúry SR (Divertimento Musicale, Mládež spieva, Strunobranie) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Mládež spieva).

 

Kontakt: Mgr. Magdaléna Hianiková, DiS.art; 046 / 512 18 20; 0901 918 822; hudba@rkcpd.sk


 

 

Kontakt: Mgr. Martina Richter (zastupovanie Mgr. Bibiány Krpelanovej počas MD); ; 046 / 512 18 15; 0901 918 823; folklor@rkcpd.sk


 

  • Jeseň je dar - regionálna prehliadka záujmových činností seniorov

 

Kontakt: Mgr. Monika Bartušová; 046 / 512 18 18; 0901 918 819; vzdelavanie@rkcpd.sk

 

 

Regionálny festival dychových hudieb

Regionálny festival dychových hudieb

Regionálny festival dychových hudieb

Dvojdňové školiteľské podujatie záujemcov o zborový spev, ktoré je určené členom speváckych zborov aj jednotlivcom.

Celoštátna súťažná prehliadka detských speváckych zborov

Krajská postupová súťaž neprofesionálnej komornej hudby

Regionálny festival amatérskych spevákov populárnej piesne

Krajská postupová súťaž a prehliadka autorskej piesňovej tvorby

Festival mariánskych pútnických piesní

Festival moderného tanca detí