Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Jeseň je dar

Je to regionálna prehliadka voľno-časových aktivít seniorov.

Koná sa každoročne od roku 1998 v okrese Prievidza a od roku 2002 v okrese Partizánske, v mesiacoch október a november pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Poslaním prehliadky je umožniť seniorom venujúcim sa rôznym druhom umeleckej a záujmovej činnosti vzájomné stretnutie, inšpiráciu a konfrontáciu práce.

Prehliadky sa zúčastňujú denné centrá seniorov a ZO JDS rôznym programom: spev, hra na hudobný nástroj, divadelné scénky, ľudové rozprávačstvo, umelecký prednes, tanec, folklór  -  ucelené scénické pásma ľudových zvykov.

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, obec Zemianske Kostoľany a obce okr. Partizánske

 


Archív obsahuje prierez prehliadky Jeseň je dar okr. Prievidza

 


Archív obsahuje prierez prehliadky Jeseň je dar okr. Partizánske