Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

História

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi vzniklo v roku 1959 ako Okresný osvetový dom v priamej súvislosti s novoprijatým Osvetovým zákonom. Na regionálnej úrovni tak po prvýkrát vznikla inštitúcia, ktorej poslaním bola osvetová práca. Nadviazala  na prácu Matice slovenskej a jej miestnych odborov. Neskôr bola premenovaná na Okresné osvetové stredisko, potom Hornonitrianske kultúrne centrum, Regionálne osvetové stredisko, Hornonitrianske osvetové stredisko a nakoniec Regionálne kultúrne centrum.

 

kolektív Okresného osvetového strediska - 80. roky 20. storočiaV rámci Okresného osvetového domu sa postupne vyprofilovali jednotlivé odborné úseky. Veľký dôraz bol od vzniku kladený na úsek mimoškolskej výchovy a vzdelávania. Hoci časť aktivít v tejto oblasti bola ideologicky podmienená a vtedajšia spoločenská objednávka sa podpísala aj pod stavovanie priorít a ťažiskových tém mimoškolskej výchovy a vzdelávania, nemožno osvetárom tých čias uprieť viacero pozitív. Tým hlavným je fakt, že po prvý raz vytvárali a overovali  systém osvetovej práce a jej koncepčné riadenie. Doteraz živými myšlienkami z toho obdobia  sú napríklad zbory pre občianske záležitosti, klubová činnosť, záujmové vzdelávanie, astronomické kluby, praktické kurzy, špecializované vzdelávanie pre jednotlivé sociálne skupiny, seniorov, odborné vzdelávanie kultúrno-osvetových pracovníkov, výchova umením a k umeniu  a mnohé ďalšie.  Hoci sa zrodili v ideologicky limitovaných časoch, dve pätiny ich existencie už potvrdila existencia v demokratickej spoločnosti.

kolektív Hornonitrianskeho osvetového strediska - r. 2003/2004Už pri vzniku Okresného osvetového domu sa do jeho poslania  dostala starostlivosť o  záujmovú umeleckú činnosť. Nástrojom jej riadenia boli postupne vznikajúce celoštátne postupové súťaže, prehliadky a festivaly, ktorých okresné kolá zabezpečovalo naše zariadenie. Tento systém súťaží  vo všetkých oblastiach záujmovej umeleckej činnosti, spojený so sprievodnými školiteľskými podujatiami pretrval (hoci v redukovanej podobe) dodnes a stal sa európsky uznávaným modelom starostlivosti o amatérskych tvorcov a interpretov umenia.

50. výročie vzniku RKC v PrievidziStarostlivosť o miestnu kultúru v okrese Prievidza a od roku 1998 aj v okrese Partizánske patrila a patrí do náplne práce nášho jubilujúceho centra.  V minulosti (v osemdesiatych rokoch) dokonca medzi zamestnancov vtedajšieho Okresného osvetového strediska  patrili riaditelia miestnych osvetových zariadení v obciach okresu. V súčasnosti je  výrazom  tejto starostlivosti fakt, že väčšinu podujatí a aktivít  umiestňujeme do zariadení v rámci týchto okresov,     že úzko spolupracujeme a metodicky pomáhame riaditeľom miestnych kultúrnych zariadení a ďalším predstaviteľom miestnej samosprávy, že vedieme databázu v oblasti živej kultúry v oboch okresoch.budova RKC v Prievidzi - súčasnosťOd roku 2008 sme sa stali správcami novovybudovaných priestorov Galérie RKC Regionart a spoločenskej sály, ktoré dávajú našej činnosti nový rozmer.
Aj vďaka nim sa naša činnosť posilňuje v oblasti priamych výkonov - tvorby kultúrno-spoločenských a vzdelávacích programov, ktoré obohacujú kultúrnu ponuku v meste a regióne. Nestrácame však zo zreteľa to hlavné, živú myšlienku spred päťdesiatich rokov  - odbornú službu živej kultúre v regióne hornej Nitry.