Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Mládež spieva

Celoštátna súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže na Slovensku.

Súťaž má dvojročnú periodicitu, v párnych rokoch sa koná súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov, v nepárnych detských speváckych zborov.

Je určená pre detské a mládežnícke spevácke zbory, ktoré pracujú spravidla pri základných, stredných, základných umeleckých školách a konzervatóriách.

Súťaž umožňuje najlepším detským a mládežníckym zborom v Slovenskej republike koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň.

Zúčastnené detské a mládežnícke spevácke zbory prostredníctvom tejto súťaže získavajú cenné vedomosti z oblasti zborového spevu, vzájomne si konfrontujú výsledky svojej činnosti na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni.

Prehliadka v sebe zahŕňa súťažnú časť, koncert hosťa, workshopy pre účastníkov prehliadky, odborno - vzdelávací seminár, a galakoncert spojený so slávnostným vyhodnotením prehliadky.

Sprievodnými podujatiami

  • Privítanka (upútavka formou krátkych vystúpení na Námestí slobody v Prievidzi),
  • spoločenský večer pre účastníkov,
  • burza nôt, publikácií a CD albumov, ktorú pripravuje Hudobný fond
  • a koncerty speváckych zborov pre ZŠ, SŠ a zariadenia pre seniorov.

Hlavným cieľom súťaže je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských a mládežníckych speváckych zborov a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti.

 

Regionálne kultúrne centrum bolo do roku 2019 organizátorom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov.

Ako hostia na prehliadke v Prievidzi vystúpili špičkové detské zbory zo Slovenska aj zahraničia (Bratislavský chlapčenský zbor, Královéhradecký dětský sbor Jitro, Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu, Bratislava, Detský spevácky zboru Pro Musica - Magnolia zo Sobraniec a i.).

 

V roku 2020 sa Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi stáva organizátorom aj Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky mládežníckych speváckych zborov. Žiaľ, kvôli situácii ohľadom pandémie nového koronavírusu COVID-19 sa podujatie nakoniec nekonalo.

 

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

 


Archív obsahuje prierez ročníkov celoštátnej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva