Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

O nás

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym krajom. Pôsobí na hornej Nitre – v okresoch Prievidza a Partizánske. 

RKC v Prievidzi už po desaťročia prináša kvalitnú kultúru dostupnú pre všetky vekové i záujmové kategórie adresátov. Pripravuje vlastné podujatia, poskytuje odborno-poradenskú pomoc ďalším tvorcom kultúrnych aktivít, obecným úradom a kultúrnym zariadeniam samospráv, tvorí databázy ľudových umelcov, výtvarníkov, kolektívov a jednotlivcov záujmovej umeleckej činnosti, vydáva metodické a repertoárové materiály v týchto oblastiach:

 • záujmová umelecká činnosť (amatérska hudba, spev, folklór, tanec, výtvarné umenie, tradičné remeslá, umelecký prednes, divadlo, literárna tvorba)
 • sociálna prevencia, záujmové vzdelávanie a environmentálna výchova
 • odborné vzdelávanie v oblasti kultúrno-osvetovej práce, občianskej obradnosti, kronikárstva
 • regionálna výchova a oblasť etnológie

RKC v Prievidzi je pravidelným organizátorom a spoluorganizátorom celoštátnych, krajských a regionálnych prehliadok súťaží, festivalov a slávností.

Niektoré z nich priaznivci kultúry a spoločenského života poznajú od svojich detských čias (viacerí účastníci týchto súťaží sú dnes už slávni a úspešní profesionálni umelci!)

Tu je prehľad najvýznamnejších podujatí, pod ktoré sa podpisuje RKC v Prievidzi:

 • HORNONITRIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
 • ZIMNÉ SLÁVNOSTI HORNONITRIA
 • POČULI SME VRÚCNY HLAS - festival mariánskych pútnických piesní
 • LETNÉ SLÁVNOSTI TROCH DOLÍN
 • MLÁDEŽ SPIEVA - celoštátna prehliadka detských speváckych zborov
 • KONTAKT - krajská prehliadka autorskej populárnej hudby - Trenčiansky kraj
 • KRIŠTÁĽKA - festival amatérskych spevákov populárnej piesne
 • ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! - cyklus koncertov - džez a menšinové žánre
 • NEDEĽNÁ KLASIKA - cyklus koncertov vážnej hudby
 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolá (I. - III. kat.) a regionálne kolá (IV. - V. kat.)
 • FESTIVAL STANISLAVA CHRENA - celoštátna prehliadka seniorského divadla
 • THALIA - krajská prehliadka amatérskeho divadla - Trenčiansky kraj
 • OCHOTNÍCKE JAVISKO, ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO - regionálne divadelné prehliadky amatérskeho divadla
 • BENIAKOVE CHYNORANY - celoslovenský festival poézie (RKC je jeho spoluorganizátorom)
 • AMA - regionálna súťaž a výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza a Partizánske
 • PRIZMA - regionálna postupová súťaž pre amatérskych fotografov okresu Prievidza a Partizánske
 • CINEAMA - krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby - Trenčiansky kraj
 • MJARTANOVO SEBEDRAŽIE - celoslovenská súťaž v etnologickom výskume

RKC v Prievidzi pravidelne pripravuje výstavy diel uznávaných výtvarníkov, fotografov, dizajnérov, ale vyhľadáva a otvára svoje brány i mladým a dravým umelcom, ktorí majú tiež možnosť vystavovať v priestoroch Galérie RegionArt. 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.