Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Vzdelávanie

Vzdelanie nie je prípravou na život. Vzdelanie je život sám.” John Dewey

 

V Regionálnom kultúrnom centre sa už polstoročie (od roku 1959) venujeme celoživotnému vzdelávaniu, voľnočasovým aktivitám, záujmovému vzdelávaniu, odborným, tematicky zameraným výchovno-vzdelávacím aktivitám (primárna prevencia rizikového správania, environmentálna výchova, výchova v duchu regionálnych tradícií, etnológia, vzdelávanie kultúrno-osvetových pracovníkov, kronikárov, vzdelávanie v oblasti občianskej obradnosti).


Tieto aktivity pripravujeme osobitne pre cieľové skupiny detí, mládeže, dospelých a seniorov vo vlastných priestoroch alebo priamo v mestách a obciach hornej Nitry.

Vzdelávanie realizujeme prostredníctvom kurzov, školení, seminárov, prednášok, besied, tvorivých dielní. Organizované sú krátkodobou alebo dlhodobou - cyklickou formou, pričom využívame tradičné, ale aj najnovšie metódy vzdelávania.

 

Priority v oblasti vzdelávania:

  • vzdelávacie aktivity v oblasti profesijného a občianskeho vzdelávania v súlade s novými podnetmi a trendmi
  • cielená poradenská činnosť (metodická, konzultačná, informačná a pod.) pre subjekty miestnej a regionálnej kultúry
  • vytváranie sietí a rozvinutie spolupráce so subjektmi pôsobiacimi v oblasti vzdelávania v regióne (samospráva, tretí sektor, kultúra, školstvo a pod.)
  • podpora celoštátnych a vládnych kampaní, národných programov a akčných plánov
  • aktuálne problémy miestnej a regionálnej kultúry
  • realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na dlhodobé a cielené vzdelávanie

Kontakt: Mgr. Monika Bartušová; 046 / 512 18 18; 0901 918 819; vzdelavanie@rkcpd.sk

  


 

Etnologické projekty

Kontakt: Mgr. Jana Hvojniková; 046 / 512 18 26; 0901 918 972; propagacia@rkcpd.sk