Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Termín: 6.10.2023

Národné osvetové centrum v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi pripravilo projekt vzdelávania zástupcov kultúrnych inštitúcií a praktických realizátorov sociálnej prevencie Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí, na ktorý vás pozývame.

Edukačné podujatie sa uskutoční vo forme zážitkovej práce v skupine, ktorá je vedená interaktívnym spôsobom s vysokou mierou zaangažovania účastníkov. Zameranie vzdelávacieho projektu a vybrané metodické postupy sú orientované na prax a na rýchlu využiteľnosť preberaných princípov a rozvíjaných zručností v profesionálnej činnosti účastníkov.

Podujatie je určené metodickým pracovníkom regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier, mestských kultúrnych stredísk a ďalších kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, uvítame však aj zástupcov iných inštitúcií, ktorí priamo pracujú s mládežou v oblasti sociálnej prevencie.


 

  • Počet účastníkov je vzhľadom na formu, akou sa toto prezenčné vzdelávanie realizuje, limitované na 25 osôb.
  • Podujatie sa uskutoční 6. októbra 2023 v čase od 8.30 do 15.00 hod. v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi na Záhradníckej 19.
  • Lektorkami podujatia budú Mgr. Lucia Grešková, PhD., a doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
  • Vysielajúca organizácia hradí účastníkovi náklady na cestovné. Organizátori zabezpečujú a hradia vopred prihláseným účastníkom školiace priestory, občerstvenie a náklady na lektorky.              
  • Registračný formulár je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť najneskôr do 29.9.2023 alebo do naplnenia kapacity na https://www.nocka.sk/registracia/podujatia/participacia-na-prevencii-zavislosti-20231006/
  • Kontaktná osoba: doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., e-mail: Ingrid.hupkova@nocka.sk, telefón: 0918 817 130          

 Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí - plagát

Miesto konania

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

3 fotografie