Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kultúra 2010

Kultúra 2010

 Človek slúžiaci denno-denne kultúre je mostom preklenujúcim priepasť medzi  materiálnym a duchovným svetom, je nosičom vody v púšti.... Jediný rozdiel medzi kultúrnikom a nosičom vody v púšti je ten, že tí v púšti cítia svoj smäd  a sú za vodu aj patrične vďační...


Aj tieto slová zazneli na slávnostnom večere KULTÚRA 2010, ktorý bol venovaný úspešným a jubilujúcim nositeľom kultúry na hornej Nitre. Organizátormi večera boli už tradične veľké kultúrne inštitúcie zriadené Trenčianskym samosprávnym krajom (RKC v Prievidzi, HNM v Prievidzi a HNK v Prievidzi) , regionálne združenia obcí i subjektov cestovného ruchu, Okresná rada Matice Slovenskej, KC Bojnice a KaSS Prievidza. Hlavným organizátorom večera bolo K-2000 – združenie na podporu kultúry hornej Nitry.

Podujatie  bolo spojené  s bohatým programom, v ktorom sa predstavili ocenení umelci. Rôzne typy ocenení si prevzalo viac ako 60 jednotlivcov a kolektívov.  V rámci večera bola udelená i „Cena za osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry“, ktorú udeľuje Združenie pre rozvoj regiónu hornej Nitry. Za rok 2010 ju získali:

Dychová  hudba Nadličanka z Nadlíc – 130. výr. vzniku

Dychová  hudba Ostratičanka z Ostratíc – 105. výr. vzniku 

Divadelné združenie Partizánske – 30. výr. vzniku

Spevácky  zbor  sv. Martina z Bojníc – 30. výr. vzniku

Občianske združenie HONZLUK - 20. výročie založenia festivalu Dni kolied kresťanov Slovenska

Mažoretky TS  Trend Prievidza – 25. výr. vzniku   

Ján Reis, ľudový  umelec  z Prievidze  - 90 rokov

Štefan Orság, divadelník  z Prievidze – 60 rokov

Milan Medúz, výtvarník z Prievidze – 75 rokov

 

Slávnostný večer KULTÚRA 2010 opäť raz ukázal, že horná Nitra je regiónom nielen s bohatými tradíciami ale i s autentickou, divácky príťažlivou súčasnou kultúrou.  Nositeľmi tejto kultúry sú vzácni ľudia, ktorí napriek všetkým krízam dosahujú pozoruhodné výsledky v regionálnom, celoštátnom  a  často aj v medzinárodnom kontexte.

Fotogaléria

9 fotografií